Terms of use

Γενικά

Σημαντικό για εμάς είναι  να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και να θεωρήσετε την εφαρμογή της προστασίας δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών μας.

Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να το προστατεύσουμε μέσω της συμμόρφωσής μας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων. Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου για να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες σας και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, ανατρέξτε στο τέλος αυτής της πολιτικής απορρήτου για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που ταξινομούνται ή μπορούν να ταξινομηθούν άμεσα ή έμμεσα για το πρόσωπό σας. Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύει ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

 

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας της FONEMASTER

Οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες που εισέρχονται ή/και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της FONEMASTER ή/και συναλλάσσονται μέσω αυτής συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω: Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της FONEMASTER και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών καθώς των συγγενών προς αυτές εταιρειών (εφ’ εξής «Εταιρείες», “Εταιρεία”) και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή/και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της FONEMASTER ή/και της Εταιρείας την οποία αφορούν.

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές.

Δεσμευτικοί είναι μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται σε συμβατικά, λογιστικά κ.λπ. κείμενα που υπογράφονται από τους πελάτες/χρήστες και την FONEMASTER ή/και την Εταιρεία με την οποία συμβάλλονται. Η FONEMASTER ή/και οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον πελάτη/χρήστη/επισκέπτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της FONEMASTER ή/και της αντίστοιχης Εταιρείας ή/και των υπαλλήλων της.

Η FONEMASTER έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες της ιστοσελίδας. Ωστόσο δε φέρουν καμμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

 

Ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σας ενημερώνουμε σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η FONEMASTER για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Υπευθυνος επεξεργασίας

«M.T FONEMASTER LTD.», V.A.T. Reg.: 10174916F , T.I.C.: 12174916H, με έδρα την Λευκωσία, Κιλκίς 3, είναι υπεύθυνη επεξεργασίας ή και σε ορισμένες περιπτώσεις εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τον νόμο, με καλή πίστη και με διαφανή τρόπο.

 

Σκοπός της επεξεργασίας

Η FONEMASTER είναι μία εμπορική εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες σε καταναλωτές και χρήστες προϊόντων τεχνολογίας, εμπορεύεται προϊόντα και παρέχει πληροφορίες προς ενδιαφερόμενους και προς τούτο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για την σύμφωνα με τον νόμο παροχή των υπηρεσιών αυτών αλλά και την αποτελεσματική άσκηση των δραστηριοτήτων της..

 

Βάση επεξεργασίας

Συναίνεση

Η FONEMASTER επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την περίπτωση α) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ στις περιπτώσεις που απαιτείται η δική σας ρητή, ελεύθερη και μετά από πλήρη ενημέρωση συναίνεση. Όταν μία τέτοια συναίνεση είναι απαραίτητη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και εσείς αποφασίζετε να μην την χορηγήσετε, η FONEMASTER δεν θα μπορεί να σας παράσχει τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες για την παροχή των οποίων είναι απαραίτητη η συναίνεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συναρτάται με συναίνεσή σας εσείς μπορείτε να την αποσύρετε οποτεδήποτε χωρίς όμως να αίρεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της απόσυρσης.

Σύμβαση

Η FONEMASTER επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την περίπτωση β) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μίας σύμβασης στην οποία είστε μέρος ή προκειμένου να γίνουν ενέργειες πριν την σύναψη της σύμβασης. Όταν προβαίνετε σε ενέργειες που είνα παραίτητες για την σύναψη της σύμβασης είναι απαραίτητο να παράσχετε πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα έτσι ώστε η FONEMASTER να είναι σε θέση να σας παράσχει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που επιζητείτε στο πλαίσιο της σύμβασης. Εάν δεν παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μπορεί η FONEMASTER να σας παράσχει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ζητάτε.

Νομική υποχρέωση

Η FONEMASTER επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την περίπτωση γ) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Η FONEMASTER διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα καταναλωτών/χρηστών συσκευών κινητής τηλεφωνίας ή συσκευών τεχνολογίας στις εταιρείες οι οποίες της έχουν αναθέσει την παροχή για λογαριασμό των κατασκευαστών ή μεταπωλητών των εν λόγω συσκευών και προϊόντων υπηρεσίες προς τους καταναλωτές/χρήστες αυτών προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκ μέρους της FONEMASTER παροχή των υπηρεσιών αυτών.

 

Μεταφορά Προσωπικών δεδομένων

Η FONEMASTER δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Περίοδος Διατήρησης

Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η σχέση μας διακοπεί θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, στην περίπτωση που η επεξεργασία επιβάλλεται εκ του νόμου ο χρόνος διατήρησης θα είναι τουλάχιστον αυτός που πορβλέπεται από τον νόμο..

 

Άσκηση Δικαιωμάτων

 

Γενικά

Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συναινέσεων που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις:

 • δικαίωμα πρόσβασης σχετικά με τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή προς συμπλήρωση εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει η FONEMASTER για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την FONEMASTER χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 ΓΚΠΔ,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

Όταν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι απαιτείτε και ζητήσατε από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων ( άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν:

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

Δικαίωμα εναντίωσης ( άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ μπορείτε να προβάλλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, όπου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Αντίθετα από το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. Πέραν αυτού υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφειο επιτροπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Ιάσονος 1, 1082 Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία) είτε ηλεκτρονικά (http://www.dataprotection.gov.cy).

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική απορρήτου ή τις πρακτικές επεξεργασίας πληροφοριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο gdpr@fonemaster.com.cy

Scroll to Top